• English

 Czy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie, zmienić warunki pracy lub nałożyć karę porządkową przy świadkach? Kto może być świadkiem takiej czynności?

 

Zgodnie z treścią art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926, dalej: u.o.d.o.), przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Zgodnie z treścią art. 37 u.o.d.o., do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 4 u.o.d.o., przez administratora danych - rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, do których ma zastosowanie u.o.d.o., decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych jest więc również pracodawca.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w decyzji wydanej dnia 23.22.2011 r. w sprawie nr DOLiS/-440-1000/10/ŁZ/I rozpatrywał sytuację, w której pracownicy banku zostało złożone wypowiedzenie w obecności innego pracownika tego oddziału banku, przy czym treść pisma została pracownicy odczytana. W decyzji tej GIODO stwierdził, że w rozpatrywanym stanie faktycznym miało miejsce udostępnienie danych osobowych osobie niebędącej administratorem danych, a co za tym idzie zastosowanie znalazł art. 37 u.o.d.o. i konieczne było posiadanie przez osobę będącą świadkiem wypowiedzenia upoważnienia udzielonego jej przez pracodawcę, jako administratora danych, w trybie art. 37 u.o.d.o.

Przepis art. 37 u.o.d.o. nie precyzuje, jakie osoby mogą zostać dopuszczone do przetwarzania danych osobowych (uzyskać upoważnienie). Przepis ten nie zawęża więc kręgu osób, które mogą zostać upoważnione do udziału w przetwarzaniu danych. Zatem, mogą to być zarówno inni pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko, jak również osoby trzecie, niebędące pracownikami.

 

Obecność przy rozwiązaniu umowy lub ukaraniu karą porządkową osoby, która nie posiada stosownego upoważnienia nie powoduje nieskuteczności rozwiązania czy nałożenia kary. Czynności te dochodzą do skutku nawet wówczas, gdy dokonując ich pracodawca narusza obowiązujące przepisy (postanowienie Sądu Najwyższego z 2 lutego 2010 r., II PK 318/09).

Dopuszczenie świadka do uczestnictwa w złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub nałożeniu kary porządkowej, który nie posiada upoważnienia, stanowi wykroczenie administratora danych (pracodawcy). Zgodnie z treścią art. 51 u.o.d.o., kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z treścią art. 111 k.p., pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W sytuacji, gdy pracodawca dopuszcza do rozmowy z pracownikiem w sprawie rozwiązania umowy o pracę lub nałożenia kary porządkowej inną osobę, która posiada stosowne upoważnienie administratora danych osobowych, nie można pracodawcy postawić zarzutu bezprawnego działania. Spełnił on bowiem obowiązek, jaki nakłada na niego ustawa, a zatem działanie takie nie nosi znamion bezprawności.

 

radca prawny Anna Daszczyńska-Ciborowska

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.