• English

  Ochrona danych osobowych a przetwarzanie danych osobowych umieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

  Prawo do ochrony danych osobowych nie ma charakteru absolutnego i ulega ograniczeniu ze względu na interes publiczny lub usprawiedliwiony interes osób trzecich. Ograniczenie takie wywodzić się powinno z przepisów prawa, do czego nawiązuje również art. 51 Konstytucji RP, który poprzez ust. 5 wskazuje, że zasady i tryb m.in. udostępniania niezbędnych informacji o obywatelach określa ustawa. Niewątpliwie ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi podstawę do ujawniania danych o osobie biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca w myśl zasady jawności takiego postępowania określonej art. 8 ustawy, czego podstawę stanowią z kolei przepisy dotyczące ogłoszeń zamieszczanych przez zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 11-12 i art. 95 Prawa zamówień publicznych). Zasada ta stanowi gwarancję dostępności określonych informacji o postępowaniu dla wszystkich zainteresowanych nimi podmiotów. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z założenia godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych.  (por. opinia prezesa UZP z dnia 24 maja 2010 r., źródło: www.uzp.gov.pl).
   Stosownie natomiast do dyspozycji art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy. Zgodnie z powyższą definicją informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niewątpliwie informacją publiczną. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy ustawodawca wskazuje, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy m. in. przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

   Mając na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie, iż osoba fizyczna decydując się na udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rezygnuje z przysługującego jej prawa ochrony prywatności, w takim zakresie w jakim przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują zasadę jawności i upubliczniania wyników postępowania. W konsekwencji dane osobowe podmiotu, któremu udzielono zamówienie stają sie informacjami publicznymi, do których dostęp regulują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie wskazać należy, iż podmioty prywatne, również dla celów komercyjnych, mogą ponownie wykorzystywać i przetwarzać informację publiczną w sposób i na zasadach określonych przepisami art. 23a-23i ustawy o  dostępie do informacji publicznej.

 

  W świetle wyżej przedstawionych wyjaśnień uzasadniony jest pogląd, iż udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uprawnia podmioty prywatne do przetwarzania danych osobowych uczestnika postępowania.

 

radca prawny Jakub Ciborowski

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.