• English

Publikacje

 Przychód z odsetek jako przychód z działalności gospodarczej
(03.02.2020)

Czy wspólnicy spółki będą mogli osiągane przychody z odsetek kwalifikować jako uzyskiwane z działalności gospodarczej w przypadku nabycia za te środki udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w przypadku pożyczenia uzyskanych środki innej spółce i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z odsetek?

 

Wizerunek osoby w filmie lub zdjęciu jako fragment większej części
(03.02.2017)

Zasadą jest, iż rozpowszechnianie wizerunku osoby wymaga jej zgody. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje jednak od tej zasady wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, gdy wizerunek danej osoby stanowi jedynie szczegół większej całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz lub publiczna impreza, tj. sytuacja opisana w treści art. 81 ust. 2 pkt. 2 wspomnianej ustawy. W takim przypadku uzyskanie zgody nie jest wymagane.

 

Możliwość przeniesienia na spółkę wydzieloną składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(02.02.2017)
Przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności przepis art. 529 pkt. 4 k.s.h., nie różnicują rodzajów składników majątkowych, które mogą zostać przeniesione na spółkę wydzieloną.

 

Budowa przyłącza - czy konieczna jest zgoda współwłaścicieli
(12.14.2016)
Co do zasady charakteru czynności zwykłego zarządu nie ma zgoda na wybudowanie odcinka sieci przesyłowej, która zasilać będzie wyłącznie jednego współwłaściciela z pominięciem pozostałych. Inwestycje, których celem jest wyłącznie zwiększenie użyteczności innej nieruchomości stanowią bowiem czynność przekraczającą zwykły zarząd i wymagają kwalifikowanej zgody wszystkich współwłaściciel

 

Jak zmienić zakres obowiązków pracownika?
(13.11.2014)
Jeżeli katalog obowiązków został określony w umowie o pracę, jego zmiana wymaga wypowiedzenia albo porozumienia zmieniającego. Gdy umowa o pracę określa tylko rodzaj pracy, zmiana zakresu obowiązków może nastąpić w drodze ustnego lub pisemnego polecenia pracodawcy, pod warunkiem, że nowe obowiązki mieszczą się w rodzaju pracy określonego w umowie.

 

Czy pracodawca może podać do wiadomości wszystkich pracowników przyczyny rozwiązania umowy z danym pracownikiem?
(29.03.2014)

Podanie przez pracodawcę do wiadomości innych pracowników, przyczyn rozwiązania umowy z danym pracownikiem, bez wyraźnej zgody tego pracownika, stanowi naruszenie dóbr osobistych pracownika. Zachowanie takie narusza bowiem przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż nie mieści się w ustawowych przesłankach dopuszczalności przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych i polega na przekazaniu danych osobowych pracownika osobom nieupoważnionym.

 

Czy wypowiedzenie umowy o pracę , wysłane pocztą, które nie zostało odebrane przez pracownika jest skuteczne?
(12.03.2014)

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę wywiera skutek prawny w momencie, w którym pracownik mógł realnie zapoznać się z jego treścią, chociaż tego nie uczynił. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią. Zatem, w przypadku, gdy pracodawca wysłał pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a pracownik nie podjął tej przesyłki, można przyjąć, że dniem skutecznego doręczenia tego oświadczenia jest dzień, w którym upłynął termin do odbioru przesyłki w oddawczym urzędzie pocztowym.

 

Czy prowadzenie kantoru internetowego, jest działalnością kantorową i wymaga wpisu do rejestru?
(22.01.2014)

Prowadzenie kantoru internetowego, w którym następuje wymiana waluty w formie bezgotówkowej (za pomocą przelewów) nie stanowi działalności kantorowej i nie wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

 

Czy odprawa wypłacana pracownikom zwalnianym z przyczyn niedotyczących pracowników jest składnikiem wynagrodzenia?
(12.12.2013)

Odprawa pieniężna wypłacana pracownikom zwalnianym z przyczyn niedotyczących pracowników, nie jest elementem (składnikiem) wynagrodzenia za pracę, lecz jest innym świadczeniem związanym z pracą. Do tej odprawy stosuje się jednak przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę, t.j. pracownik nie może zrzec się prawa do odprawy ani przenieść tego prawa na inną osobę, odprawa podlega też ochronie przed potrąceniami na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. 

 

Czy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie, zmienić warunki pracy lub nałożyć karę porządkową przy świadkach? Kto może być świadkiem takiej czynności?
(23.11.2013)

Rozwiązanie umowy o pracę lub nałożenie kary porządkowej przy świadkach należy przy zachowaniu określonych warunków uznać za dopuszczalne, a działanie takie nie narusza dóbr osobistych pracownika. Świadkiem rozmowy pracodawcy z pracownikiem w sprawie rozwiązania umowy o pracę, zmiany jej warunków lub nałożenia kary porządkowej może być każdy inny pracownik (np. drugi sprzedawca), jak również osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, jeżeli osoby te posiadają udzielone przez administratora danych osobowych (pracodawcę) upoważnienie do wzięcia udziału w ww. czynnościach. Brak upoważnienia nie powoduje nieskuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub nałożenia kary porządkowej, stanowi jednak wykroczenie administratora danych (pracodawcy).

 

Ochrona danych osobowych a przetwarzanie danych osobowych umieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
(13.10.2013)

Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z założenia godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Czy rabat udzielony pracownikowi na artykuły pracodawcy jest darowizną?
(28.09.2013)

Udzielenie pracownikowi rabatu na zakup artykułów sprzedawanych przez pracodawcę nie stanowi darowizny i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie jest świadczeniem nieodpłatnym.

 

Od wartości dobrowolnych świadczeń (bonów towarowych, rabatów) pracodawcy trzeba odprowadzić zaliczkę na PIT
(25.09.2013 r.)

Zdarza się, że pracodawca przyznaje pracownikom bony towarowe z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia lub przyznaje rabat na sprzedawane przez siebie produkty lub usługi. Czy takie świadczenia są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy?

 

PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH

Anna Daszczyńska, Prawo pracownika tymczasowego do wypoczynku (w) A. Sobczyk (red.) Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa 2012

Anna Daszczyńska, Prawo finansowe. Repetytorium  (współautor), Warszawa 2011

Anna Daszczyńska, Odpowiedzialność pracownika będącego radcą prawnym za prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy (w:) A. M. Świątkowski (red.) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2011

Anna Daszczyńska, Zasady etyki radcy prawnego a obowiązki pracownicze (w:) A. M. Świątkowski (red.) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 201028;

Anna Daszczyńska, Arkadiusz Sobczyk, Dialog społeczny jako narządzie zbiorowego prawa pracy, w: J. Stelina (red.), Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw, Gdańsk 2010

Anna Daszczyńska, Glosa do wyroku SN z dnia 7.2.2008 r., II PK 162/07 w: Gdańskich Studiach Prawniczych, 2010/4 (dotyczy urlopu na żądanie)

Jakub Ciborowski. "Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym".  Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Warszawa 2010 r.

Jakub Ciborowski, Prawo finansowe. Repetytorium  (współautor), Warszawa 2011

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.